“EU za bolju civilnu zaštitu”

Izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske UnijeAsocijacija za upravljanje rizicima je u proteklih 3 godine osmislila, a zajedno sa partnerima iz susjedne Republike Hrvatske ovu ideju i razradila, te je u formi aplikacije i projekta predočila Europskoj komisiji. Europska komisija je jasno prepoznala ideju, valorizovala je prema predviđenim parametrima, te nam ukazala povjerenje za njenu relizaciju. Ideja je ima(la) cilj (do)gradnju i jačanje kapaciteta civilne zaštite u Bosni i Hercegovini, radi pristupanja Bosne i Hercegovine Mehanizmu civilne zaštite Europske Unije. Podsjećanja radi, Bosna i Hercegovina je već određeni period u fazi ispunjavanja uslova za pridruživanje Europskoj uniji, a jedan od uvjeta je i da imamo efikas(nij)i segment zaštite i spašavanja, odnosno civilne zaštite.

Mehanizam civilne zaštite EU je uspostavljen 2001. godine Odlukom Vijeća ministara EU, uključuje sudjelovanje preko 30 europskih država sa svim njihovim resursima namjenjenim civilnoj zaštiti, koji mogu biti stavljeni na raspolaganje zamljama pogođenim katastrofama. Ova ideja Asocijacije je urodila plodom u formi prihvaćenog Projekta, te je dana 14.11.2018. godine, dobijena obavijest da je Asocijacija AZUR, zajedno sa partnerom iz Europske unije – Državnom upravom za zaštitu i spašavanje (koja je od 2019. godine u sastavu MUP-a RH), dobila povjerenje za učešće i realizaciju, zasigurno jednog od najvećih projekata u oblasti sigurnosti, kada je u pitanju prostor (jugo)istočne Europe. Prihvaćanjem projekta od strane Europske Unije, Asocijacija je dala značajan doprinos za opći interes naroda u BiH, te je doprinijela načinjavanju koraka, ka dodatnom jačanju struktura zaštite i spašavanja na nivou BiH, entiteta, distrikta i kantona.

Dva su ključna subjekta u realizaciji projekta:
Jedan je nacionalni autoritet zemlje članice Europske Unije, dok je drugi, stručna nevladina organizacija za upravljanje rizicima iz Bosne i Hercegovine.“EU za bolju civilnu zaštitu”


Sadržaj projekta


Benefiti projekta


  • Efikasnija zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kako u BiH, tako posredno i u njenom okruženju
  • Jačanje kapaciteta civilne zaštite u Bosni i Hercegovini (državni nivo, nivo entiteta i nivo distrikta), čime se dodatno poboljšava prevencija i odgovor na prirodne i druge nesreće
  • Ispunjavanje obaveza Bosne i Hercegovine na putu pridruženja porodici zemalja EU
  • Prevencija u sigurnosti vanjskih granica Europske unije, kao i njenog teritorija (Republika Hrvatska)
  • Mogućnosti za akademske zajednice i univerzitete u BiH, da u svoj program edukacije uključe ili dodatno razviju programe koji tretiraju civilnu zaštitu, u skladu sa europskim preporukama, praksom i iskustvima
  • Mogućnost da kapaciteti Bosne i Hercegovine daju svoj doprinos u pomoći drugim zemljama, u okviru Mehanizma civilne zaštite
  • Benefit za domaće snage i ponuđače usluga i materijala, koji će se nabavljati u realizaciji Projekta
  • Benefit za područje nevladinih organizacija
  • Mogućnost prenošenja stečenog znanja i vještina na druge korisnike, koji ne budu direktno obuhvaćeni Projektom
  • Održivost projekta, kroz primjenu, prenošenje i obnavljanje znanja, stečenog programima i obukama iz Projekta