O Asocijaciji

Asocijacija za upravljanje rizicima je nevladina organizacija, koja je kao ideja omišljena mnogo ranije, a formalno – pravno nastala 2014. godine, registracijom kod nadležnih institucija i organa. Kao nevladina organizacija, Asocijacija registrovana na nivou Bosne i Hercegovine, kod Ministarstva pravde BiH. U toku svog postojanja imali smo uspješnu realizaciju aktivnosti i projekata na poboljšanju segmenta sigurnosti i poslovanja, prvenstveno u oblasti identifikacije rizika po ljude, materijalna dobra i procese, te u oblasti zaštite i spašavanja.U svojim redovima kao članstvo, Asocijacija okuplja značajan broj praktičara i stručnjaka iz oblasti sigurnosti, prava, tehničkih, društvenih i humanističkih nauka, sa zvanjima diplomaca, magistra/mastera i doktora nauka. Asocijacija posjeduje potpisane sporazume o saradnji sa određenim brojem institucijama, od čega ističemo sporazum sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Asocijacija za upravljanje rizicima je osnovana sa misijom da, uz komunikaciju sa državnom administracijom i drugim relevantnim institucijama, kao i putem različitih aktivnosti stručnih odbora Asocijacije, unaprijedi upravljanje rizicima od prirodnih i nepogoda koje je izazvao čovjek, različitim inicijativama u pogledu poboljšanja primjene relevantnih zakona, tehničkih propisa i realizacijom drugih aktivnosti, u skladu sa Statutom Asocijacije.

Pored toga, zadaci Asocijacije su i informisanje javnosti o aktivnostima na polju upravljanja rizicima, kao i saradnja sa nacionalnim udruženjima i drugim relevantnim institucijama u ovoj oblasti iz regiona, Evrope i svijeta.

Također, Asocijacija organizuje edukacije učesnika, i zastupa interese asocijacije na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou. Cilj osnivanja Asocijacije je ostvarivanje i zaštita interesa članova Asocijacije.

Asocijacija za upravljanje rizicima predstavlja adekvatnu platformu koja omogućava koncentrisanje stručnosti i efikasniji dalji zajednički angažman u ovoj oblasti. Asocijacija svim svojim članovima (osnivači, stalni, pridruženi i počasni članovi) kontinuirano i blagovremeno plasira najnovije informacije o Zakonima, standardima i novim tehnikama, tehnologijama, materijalima, dizajnu, načinima rada i aktuelnim trendovima koji se primjenjuju i postoje u oblasti upravljanja rizicima. Svrha postojanja Asocijacije se ogleda u umrežavanju i povezivanju članova Asocijacije sa domaćim i stranim kolegama, kompanijama i organizacijama i u zastupanju profesionalnih i ekonomskih interesa svojih članova. Asocijacija u sklopu organizacije ima službu za koordinaciju članstvima. Asocijacija ima zaposlene za poslove informisanja, evidentiranja, saradnje, koordinacije i obuke članova.

Statutarni ciljeviAsocijacija se u svom radu rukovodi statutarnim ciljevima:

 • Podrška u izradi zakonskih, podzakonskih strateških dokumenata iz oblasti sigurnosti na svim nivoima vlasti i društveno-političkog uređenja u Bosni i Hercegovini,
 • Rad na unaprjeđenju svijesti građana o prevenciji i upravljanju rizicima u sistemu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i prezentiranje važnosti tih aktivnosti, kroz organizovanje okruglih stolova, seminara, konferencija u skladu sa Zakonom, te kroz praćenje svjetskih i europskih dostignuća i trendova u toj oblasti.
 • Podrška i pomoć organima, ustanovama i organizacijama koji se bave poslovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, kroz izradu neophodne dokumentacije i provođenje treninga i vježbi,
 • Podrška i pomoć ustanovama i organizacijama koji se bave poslovima održavanja javne sigurnosti, kroz izradu neophodne dokumentacije i provođenje treninga i vježbi,
 • Podrška i pomoć organima, ustanovama i organizacijama koji se bave poslovima vojne odbrane, kroz podršku u izradi neophodne dokumentacije i provođenju treninga i vježbi,
 • Podrška i pomoć organima, ustanovama i organizacijama koji se bave poslovima stvaranja energetske efikasnosti i sigurnosti, te njenog održavanja, kroz izradu neophodne dokumentacije i provođenje treninga i vježbi,
 • Podrška i pomoć organima, ustanovama i organizacijama koji se bave poslovima stvaranja zaštite okoliša i ekosistema, kroz izradu neophodne dokumentacije i provođenje treninga i vježbi,
 • Podrška i pomoć organima, ustanovama i organizacijama koji se bave poslovima prevencije i borbe protiv IT i cyber djelovanja, kroz izradu neophodne dokumentacije i provođenje treninga i vježbi,
 • Podrška i pomoć organima, ustanovama i organizacijama koji se bave poslovima prevencije i borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala, kroz izradu neophodne dokumentacije i provođenje treninga i vježbi,
 • Podrška i pomoć organima, ustanovama i organizacijama koji se bave poslovima prevencije i borbe protiv terorističkih prijetnji, kroz izradu neophodne dokumentacije i provođenje treninga i vježbi,
 • Podrška i pomoć u izradi neophodne dokumentacije i organiziranju treninga za subjekte i objekte sektora privatne i unutrašnje zaštite,
 • Podrška i pomoć organima, ustanovama i organizacijama koji se bave poslovima sigurnosnog samorganiziranja građana, kroz podršku u izradi neophodne dokumantacije i provođenju treninga i vježbi,
 • Organiziranje predavanja, treninga i radionica u odgojno-obrazovnim ustanovama s ciljem upoznavanja djece i omladine o prevenciji nesreća, o sistemu sigurnosti i funkcioniranju ovog sistema u vanrednim situacijama,
 • Zalaganje i učešće u organizovanju kurseva i seminara radi edukacije članova Asocijacije, lokalnih zajednica i građana.