Dobro došli

Pametno upravljanje rizicima
______

Smart Risk Management

Cijenjene dame i gospodo, dragi prijatelji, dobro došli na stranicu Asocijacije za upravljanje rizicima AZUR

Zatvoren je poziv za dostavu naučnih i stručnih radova za novi broj naučnog časopisa Zaštita i sigurnost

U toku je recenziranje dostavljenih radova za novi broj naučnog časopisa Zaštita i sigurnost

Objava novog broja časopisa se očekuje u toku mjeseca Jula 2024.godine

Zahvaljujemo svim autoricama i autorima na doprinosu sa dostavljenim radovima u službi širenja i obogaćivanja fonda stručnog i naučnog znanjaNovi web site časopisa
Zaštita i sigurnost

www.zisjournal.com


AZUR: Izdvajamo

Izdvajamo neke od projekata sa aktivnim učešćem, te uspješnom realizacijom i učešćem od strane Asocijacije za upravljanje rizicima AZUR

Proaktivnost Asocijacije za upravljanje rizicima se ogleda u nizu učešća i uspješnih realizacija projekata kojima je cilj pametno upravljanje rizicima. U nastavku možete pogledati neke od projekata sa učešćem i uspješnom realizacijom od strane Asocijacije AZUR.


1 FUTURE

jOiNEd For sUsTainability – bUilding climate REsilient communities in WB and EU

EU 4 BETTER CIVIL PROTECTION

Izgradnja kapaciteta Bosne i Hercegovine radi pristupanja Mehanizmu civilne zaštite Europske unije

WACOM

Water Contingency Management in the Sava River Basin-WACOM“


AZUR: Izdvajamo

Historijski trenutak za Bosnu i Hercegovinu i civilnu zaštitu u BiH, a AZUR je značajan dio ove uspješne priče

Potpisivanjem Sporazuma između BiH i EU o članstvu u Mehanizmu EU za civilnu zaštitu 06-09-2024 godine, Bosna i Hercegovina je postala punopravni član Europske unije u oblasti civilne zaštite. Prije toga Vijeće ministara BiH je održalo vanrednu sjednicu dana 13.07.2022. godine. Sjednica je održana kao 70. vanredna sjednica Vijeća ministara BiH.

06-09-2022
BiH in EUCPMSaradnja između ostalog uključuje razmjenu informacija, koordiniranje njihovih operacija i kada je to moguće, podjelu resursa (npr. sredstava za transport) da bi se osigurao brži i efikasniji odgovor na katastrofu, kako unutar EU tako i van nje.

Istovremeno, punopravnim članstvom u ovom mehanizmu, između ostalog, dobija se mogućnost pristupa pozivima za apliciranje na projekte prevencije i pripravnosti, kao i razmjene eksperata u ovoj oblasti”, navodi se u saopštenju Vijeća ministara BiH.

Za učešće u ovom mehanizmu države članice plaćaju godišnju finansijsku kontribuciju, s tim da je Europska komisija Bosni i Hercegovini ovu obavezu umanjila za 70 posto u odnosu na planirane finansijske obaveze, s ciljem podrške proceduri pristupa.

Prethodno je BiH u potpunosti implementirala Projekat specijalne mjere za oporavak od poplava i upravljanje rizikom od poplava/Podrška civilnoj zaštiti za koji je Europska komisija u okviru IPA-e izdvojila 2,5 miliona eura (cca. 1,5 miliona eura za obuku i jedan milion eura za nabavku opreme), čime su ispunjeni uslovi za članstvo u Mehanizmu EU za civilnu zaštitu.

“Na ovaj način stvaraju se uslovi da se institucije iz sistema zaštite i spašavanja BiH, u saradnji sa drugim zemljama članicama ovog mehanizma, opremaju, obučavaju i osposobljavaju prema standardima EU. Takođe, zemlje članice ovog mehanizma dužne su da podržavaju druge države članice pogođene katastrofom kada je to potrebno i do stepena koji mogu da ponude.

Europska unija projektima prevencije i pripravnosti, putem Mehanizma civilne zaštite, olakšava saradnju između 27 država članica, kao i Islanda, Crne Gore, Norveške, Srbije, Republike Sjeverne Makedonije i Turkiye prema nekoliko zajedničkih ciljeva, i to: zaštiti ljudi, životne sredine, imovine i kulturne baštine od katastrofa, te povećanju nivoa spremnosti za brz i efikasan odgovor na katastrofe.

Podsjećamo, projekat EU 4 Better Civil Protection, su za Bosnu i Hercegovinu provodili Ministarstvo poslova Republike Hrvatske (Ravnateljstvo civilne zaštite) i Asocijacija za upravljanje rizicima BiH, u periodu 2019 – 2021 godine, čime su osposobljene jedinice civilnih zaštita oba bh. entiteta i Brčko distrikta BiH, kao i nivo koordinacije na nivou BiH, te ojačan odgovor lokalnih zajednica na prirodne i  druge nesreće.


AZUR: Mission and Vision

Misija i vizija Asocijacije


AZUR: Principles

Principi Asocijacije


AZUR: Izdvajamo

Pokretanje nezavisnog medijskog portala “SmartInfo”

Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR je u sklopu svoje društveno odgovorne misije, u skladu sa svojim opredjeljenjem za otvorenost i trensparentnost akcija u okviru realizacije svojih politika i ciljeva, na svojoj vanrednoj skupštini jednoglasno usvojila izvještaj o pokretanju nezavisnog medijskog portala na domeni “SmartInfo.ba”.

Ova aktivnost je pokrenuta u saradnji sa Agencijom za medijsku promociju “Dekret” i glavnim i odgovornim urednikom, renomiranim dugogodišnjim novinarom gosp. Mimom Šahinpašićem. U svom djelokrugu rada portal Smart Info obuhvata i TV Podcast emisije sa eminentnim gostima iz svijeta politike, biznisa, kulture, sporta itd.


AZUR: Izdvajamo

Izdavačka djelatnost u aranžmanu Asocijacije za upravljanje rizicima

U okviru svoje izdavačke djelatnosti, Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR je uz dosadašnji višegodišnji uspješni projekat izdavanja stručno-naučnog časopisa “Zaštita i Sigurnost”, jednoglasnom odlukom članova skupštine Asocijacije AZUR usvojila izvještaj o izdavaštvu knjige “Tajni Vilajet” autora doc.dr.sc. Edina Garaplije u skladu sa ugovorenim pravima i obavezama. 


AZUR: Izdvajamo

Naučni časopis “Zaštita i sigurnost” – naučno djelovanje, preduvjet izgradnje i napretka jakog društva

U cilju jačanja naučnih i stručnih kompetencija u oblasti upravljanja rizicima, s posebnim akcentom na sigurnost, Asocijacija za upravljanje rizicima je pokrenula naučni časopis “Zaštita i sigurnost”, u kojem se obrađuju aktuelne teme i polja naučnog i stručnog interesovanja i polja istraživanja u okviru modernog svijeta i dostignuća. Časopis “ZAŠTITA I SIGURNOST” je podržan i objavljen na stranicama Central and Eastern European Online Library GmbH (CEEOL), Euroasian Scientific Journal Index (ESJI) i Index Copernicus International.


AZUR: Izdvajamo

Baze u kojima je časopis “Zaštita i sigurnost” prisutan


AZUR: Izdvajamo

Projekat “1 FUTURE”

Asocijacija za upravljanje rizicima učestvuje u provođenju projekta 1 FUTURE. Projekat podrazumijeva učešće subjekata iz regije i EU, a ciljevi projekta podrazumijevaju:

  • Uvođenje holističkog pristupa klimatskim i održivim aktivnostima.
  • Uključivanje ciljeva Green Deal-a u dnevni red visokoškolskih ustanova Zapadnog Balkana kao nužnost.
  • Unaprijediti regionalne kapacitete u provedbi ciljeva Green Deala unutar sistema visokog obrazovanja, pokrećući djelovanje prema okolišu, klimatskim promjenama, održivosti i otpornosti.

AZUR: Izdvajamo

Projekat “EU 4 Better Civil Protection”

Aktivno učešće Asocijacije za upravljanje rizicima, na putu Bosne i Hercegovine u punopravno članstvo u Mehanizmu civilne zaštite Europske unije

U sklopu pomoći Europske unije na uspostavljanju institucionalnih kapaciteta BiH za smanjenje rizika od katastrofa i priprema za efikasan odgovor u slučaju prirodnih ili drugih nesreća, u BiH se uspješno proveo projekat ‘EU za bolju civilnu zaštitu’ u vrijednosti od skoro 1,5 miliona eura.

Konačan cilj projekta je, omogućiti BiH da postane država učesnica u Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu.

Projekat su proveli Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (Ravnateljstvo civilne zaštite), zajedno s Asocijacijom za upravljanje rizicima AZUR, iz BiH. Projekat se provodio od marta / ožujka 2019. godine, a prvi rezultati predstavljeni su 12. 12. 2019. godine u Sarajevu na konferenciji “Priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Unije”. Situacija sa virusom korona je usložnila cjelokupan život i procese na planeti, što je utjecalo i na produljenje projekta “EU za bolju civilnu zaštitu”, ali ne i na njegov kvalitet, koji je bio na visokom nivou .

Projekat je uspješno proveden, a okončan je završnom vježbom u mjesecu oktobru/listopadu 2021. godine u Banja Luci.

Projekat je službeno zatvoren “Završnom konferencijom” projekta u Sarajevu, krajem mjeseca oktobra/listopada 2021. godine.


AZUR: Izdvajamo

Projekat: “Wacom”

Asocijacija za upravljanje rizicima učestvuje u provođenju projekta Water Contingency Management in the Sava River Basin)-WACOM“, 2020 – 2022 godina

Od jula/srpnja 2020. godine Asocijacija za upravljanje rizicima je članicom tima i projektnih partnera u realizaciji projekta Water Contingency Management in the Sava River Basin)-WACOM“.

U ovom projektu su uključeni partneri iz četiri države jugoistočne Europe kroz koje protiče rijeka Sava (Republika Slovenija, Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Republika Srbija). Cilj je poboljšati odgovor ovih država na zagađanja i poplave u slivovima rijeke Save. Planirano je da se ovaj projekat provede u periodu od jula/srpnja 2020. godine do decembra/prosinca 2022. godine, što je u konačnici ispoštovano.

Napominjemo da se ovaj projekat realizirao uspješno, usprkos činjenici da je pandemija korona virusa prisutna sve vrijeme realizacije ovog projekta, od samog njegovog početka realizacije.


Asocijacija za upravljanje rizicima – Upravlja(j)mo rizicima pametno