Misija

Naša misija je jačanje i pozicioniranje nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini, kroz lično zalaganje, profesionalnost i izvrsnost, uz uvažavanje mišljenja i različitosti

Vizija

Nevladin sektor u Bosni i Hercegovini treba da je uspostavljen i prepoznat na razini nevladinog sektora u modernom demokratskom svijetu, čime će se ostvariti njegova puna funkcija i u BiH 


Naučno djelovanje, preduvjet napretka društva

U cilju jačanja naučnih i stručnih kompetencija u oblasti upravljanja rizicima, s posebnim akcentom na sigurnost, Asocijacija za upravljanje rizicima je pokrenula naučni časopis "Zaštita i sigurnost", u kojem se obrađuju aktuelne teme i polja naučnog i stručnog interesovanja i polja istraživanja u okviru modernog svijeta i dostignuća. Više........


Aktivno učešće Asocijacije za upravljanje rizicima, na putu Bosne i Hercegovine u punopravno članstvo u Mehanizmu civilne zaštite Europske unije

U sklopu pomoći Europske unije na uspostavljanju institucionalnih kapaciteta BiH za smanjenje rizika od katastrofa i priprema za efikasan odgovor u slučaju prirodnih ili drugih nesreća, u BiH se uspješno proveo projekat ‘EU za bolju civilnu zaštitu’ u vrijednosti od skoro 1,5 miliona eura. Konačan cilj projekta je, omogućiti BiH da postane država učesnica u Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu.

Projekat su proveli Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (Ravnateljstvo civilne zaštite), zajedno s Asocijacijom za upravljanje rizicima AZUR, iz BiH. Projekat se provodio od marta / ožujka 2019. godine, a prvi rezultati predstavljeni su 12. 12. 2019. godine u Sarajevu na konferenciji “Priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Unije”. Situacija sa virusom korona je usložnila cjelokupan život i procese na planeti, što je utjecalo i na produljenje projekta "EU za bolju civilnu zaštitu", ali ne i na njegov kvalitet, koji je bio na visokom nivou .

Projekat je uspješno proveden, a okončan je završnom vježbom u mjesecu oktobru/listopadu 2021. godine u Banja Luci, te službeni finaliziran Završnom konferencijom projekta u Sarajevo.

Više na stranicama: europa.ba i eu4bettercivilprotection.ba .........


Asocijacija za upravljanje rizicima učestvuje u provođenju projekta Water Contingency Management in the Sava River Basin)-WACOM“, 2020 - 2022 godina

Od jula/srpnja 2020. godine Asocijacija za upravljanje rizicima je članicom tima i projektnih partnera u realizaciji projekta Water Contingency Management in the Sava River Basin)-WACOM“. U samom projektu su uključeni partneri iz četiri države jugoistočne Europe kroz koje protiče rijeka Sava (Republika Slovenija, Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Republika Srbija). Cilj je poboljšati odgovor ovih država na zagađanja i poplave u slivovima rijeke Save. Planirano je da se ovaj projekat provede u periodu od jula/srpnja 2020. godine do decembra/prosinca 2022. godine. Napominjemo da se ovaj projekat realizira uspješno, usprkos činjenici da je pandemija prisutna sve vrijeme realizacije ovog projekta, od samog njegovog početka realizacije.

Više pogledati na: www.interreg-danube.eu..........


Dobro došli

Cijenjene dame i gospodo, dragi prijatelji
dobro došli na stranicu Asocijacije za upravljanje rizicima AZUR.


Asocijacija je strukovna nevladina organizacija, koja okuplja značajan broj stručnjaka osposobljenih i obučenih za prepoznavanje rizika i upravljanje njima.

Svaka ljudska radnja koju čovjek poduzima, praćena je nekim rizikom, stalnim, povremenim, većim ili manjim. Rizik je ona propratna pojava koja može dovesti u pitanje planiranje, poslovanje, izvršavanje zadataka i ciljeva, a u složenijim situacijama može uticati na sigurnost ljudi i njihove imovine - stoga prepoznajmo rizik na vrijeme i upravljamo njime pametno.

Vođeni ovim načelima, grupa stručnih ljudi iz oblasti upravljanja rizicima je 2014. godine utijelovila ideju koja je već duže vrijeme osmišljavanja i kreirana. Asocijacija je kao nevladina organizacija, Asocijacija AZUR je registrovana kod nadležnih institucija, čime je ideja postala i formalno - pravno ozvaničena.

Od tada do danas, omasovili smo naše članstvo u pogledu različitih struka i vještina. U pogledu realizacije naših ciljeva, imali smo uspješno provođenje aktivnosti i projekata na poboljšanju segmenta sigurnosti, prvenstveno u oblasti identifikacije rizika po ljude, materijalna dobra i poslovanje, te u oblasti zaštite i spašavanja, ali i savjetovanja u drugim oblastima rizika.

Zato upravlja(j)mo rizicima pametno