Dobro došli

Cijenjene dame i gospodo, dragi prijatelji, dobro došli na stranicu Asocijacije za upravljanje rizicima AZUR……

Neki od projekata sa aktivnim učešćem i uspješnom realizacijom Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR, uz uključenje svih kapaciteta Asocijacije

Proaktivnost Asocijacije za upravljanje rizicima se ogleda u nizu učešća i uspješnih realizacija projekata kojima je cilj pametno upravljanje rizicima. U nastavku možete pogledati neke od projekata sa učešćem i uspješnom realizacijom od strane Asocijacije AZUR.


Historijski trenutak za Bosnu i Hercegovinu i civilnu zaštitu u BiH, a AZUR je značajan dio ove uspješne priče

EU 4 Better Civil Protection

Bosna i Hercegovina je 06.09.2022. godine postala članicom europske civilne zaštite – Mehanizma unije za civilnu zaštitu.

Čestitamo Bosno i Hercegovino, čestitamo strukturama civilne zaštite u Bosni i Hercegovini.

Dana 13.07.2022. godine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine jednoglasno je utvrdio Prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Europske Unije (EU) i Bosne i Hercegovine o učestvovanju u Mehanizmu EU za civilnu zaštitu.

Zaključivanjem ovog sporazuma Bosna i Hercegovina će postati punopravna članica Mehanizma EU za civilnu zaštitu, što će značajno ojačati njene kapacitete i spremnost za efikasniji odgovor na prirodne i druge nesreće.

Stvaraju se uvjeti

“Na ovaj način stvaraju se uslovi da se institucije iz sistema zaštite i spašavanja BiH, u saradnji sa drugim zemljama članicama ovog mehanizma, opremaju, obučavaju i osposobljavaju prema standardima EU. Takođe, zemlje članice ovog mehanizma dužne su da podržavaju druge države članice pogođene katastrofom kada je to potrebno i do stepena koji mogu da ponude. Saradnja, između ostalog, uključuje razmjenu informacija, koordinisanje njihovih operacija i, kada je to moguće, podjelu resursa (npr. sredstava za transport) da bi se obezbijedio brži i efikasniji odgovor na katastrofu, kako unutar EU tako i van nje. Istovremeno, punopravnim članstvom u ovom mehanizmu, između ostalog, dobija se mogućnost pristupa pozivima za apliciranje na projekte prevencije i pripravnosti, kao i razmjene eksperata u ovoj oblasti”, navodi se u saopštenju Vijeća ministara BiH.

Za učešće u ovom mehanizmu države članice plaćaju godišnju finansijsku kontribuciju, s tim da je Europska komisija Bosni i Hercegovini ovu obavezu umanjila za 70 posto u odnosu na planirane finansijske obaveze, s ciljem podrške proceduri pristupa.

Prethodno je BiH u potpunosti implementirala Projekat specijalne mjere za oporavak od poplava i upravljanje rizikom od poplava/Podrška civilnoj zaštiti za koji je Europska komisija u okviru IPA-e izdvojila 2,5 miliona eura (cca. 1,5 miliona eura za obuku i jedan milion eura za nabavku opreme), čime su ispunjeni uslovi za članstvo u Mehanizmu EU za civilnu zaštitu.

Europska unija

Europska unija projektima prevencije i pripravnosti, putem Mehanizma civilne zaštite, olakšava saradnju između 27 država članica, kao i Islanda, Crne Gore, Norveške, Srbije, Republike Sjeverne Makedonije i Turkiye prema nekoliko zajedničkih ciljeva, i to: zaštiti ljudi, životne sredine, imovine i kulturne baštine od katastrofa, te povećanju nivoa spremnosti za brz i efikasan odgovor na katastrofe.

Podsjećamo, projekat EU 4 Better Civil Protection, su za Bosnu i Hercegovinu provodili Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Hrvatske (Ravnateljstvo civilne zaštite) i Asocijacija za upravljanje rizicima 0BiH, u periodu 2019 – 2021 godine, čime su osposobljene jedinice civilnih zaštita oba bh. entiteta i Brčko distrikta BiH, kao i nivo koordinacije na nivou BiH, te ojačan odgovor lokalnih zajednica na prirodne i  druge nesreće.


Misija i vizija Asocijacije


Principi Asocijacije

PRINCIPI.

Pokretanje nezavisnog medijskog portala “SmartInfo”

Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR je u sklopu svoje društveno odgovorne misije, u skladu sa svojim opredjeljenjem za otvorenost i trensparentnost akcija u okviru realizacije svojih politika i ciljeva, na svojoj vanrednoj skupštini jednoglasno usvojila izvještaj o pokretanju nezavisnog medijskog portala na domeni “SmartInfo.ba”.

Ova aktivnost je pokrenuta u saradnji sa Agencijom za medijsku promociju “Dekret” i glavnim i odgovornim urednikom, renomiranim dugogodišnjim novinarom gosp. Mimom Šahinpašićem. U svom djelokrugu rada portal Smart Info obuhvata i TV Podcast emisije sa eminentnim gostima iz svijeta politike, biznisa, kulture, sporta itd.


Izdavačka djelatnost u aranžmanu Asocijacije za upravljanje rizicima

U okviru svoje izdavačke djelatnosti, Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR je uz dosadašnji višegodišnji uspješni projekat izdavanja stručno-naučnog časopisa “Zaštita i Sigurnost”, jednoglasnom odlukom članova skupštine Asocijacije AZUR usvojila izvještaj o izdavaštvu knjige “Tajni Vilajet” autora doc.dr.sc. Edina Garaplije u skladu sa ugovorenim pravima i obavezama. Asocijacija će kroz ovu aktivnost participirati u društveno odgovornom projektu stipendiranja nadarenih studenata i inovatora u čemu se uz autora knjige pridružuje i domaća kompanija INZA Group. 


Naučni časopis “Zaštita i sigurnost” -naučno djelovanje, preduvjet napretka društva

U cilju jačanja naučnih i stručnih kompetencija u oblasti upravljanja rizicima, s posebnim akcentom na sigurnost, Asocijacija za upravljanje rizicima je pokrenula naučni časopis “Zaštita i sigurnost”, u kojem se obrađuju aktuelne teme i polja naučnog i stručnog interesovanja i polja istraživanja u okviru modernog svijeta i dostignuća. Časopis “ZAŠTITA I SIGURNOST” je podržan i objavljen na stranicama Central and Eastern European Online Library GmbH (CEEOL), Euroasian Scientific Journal Index (ESJI) i Index Copernicus International.


Project “1 FUTURE”

Asocijacija za upravljanje rizicima učestvuje u provođenju projekta 1 FUTURE. Projekat podrazumijeva učešće subjekata iz regije i EU, a ciljevi projekta podrazumijevaju:

  • Uvođenje holističkog pristupa klimatskim i održivim aktivnostima.
  • Uključivanje ciljeva Green Deal-a u dnevni red visokoškolskih ustanova Zapadnog Balkana kao nužnost.
  • Unaprijediti regionalne kapacitete u provedbi ciljeva Green Deala unutar sistema visokog obrazovanja, pokrećući djelovanje prema okolišu, klimatskim promjenama, održivosti i otpornosti.


Projekat “EU 4 Better Civil Protection”

Aktivno učešće Asocijacije za upravljanje rizicima, na putu Bosne i Hercegovine u punopravno članstvo u Mehanizmu civilne zaštite Europske unije

U sklopu pomoći Europske unije na uspostavljanju institucionalnih kapaciteta BiH za smanjenje rizika od katastrofa i priprema za efikasan odgovor u slučaju prirodnih ili drugih nesreća, u BiH se uspješno proveo projekat ‘EU za bolju civilnu zaštitu’ u vrijednosti od skoro 1,5 miliona eura. Konačan cilj projekta je, omogućiti BiH da postane država učesnica u Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu.

Projekat su proveli Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (Ravnateljstvo civilne zaštite), zajedno s Asocijacijom za upravljanje rizicima AZUR, iz BiH. Projekat se provodio od marta / ožujka 2019. godine, a prvi rezultati predstavljeni su 12. 12. 2019. godine u Sarajevu na konferenciji “Priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Unije”. Situacija sa virusom korona je usložnila cjelokupan život i procese na planeti, što je utjecalo i na produljenje projekta “EU za bolju civilnu zaštitu”, ali ne i na njegov kvalitet, koji je bio na visokom nivou .

Projekat je uspješno proveden, a okončan je završnom vježbom u mjesecu oktobru/listopadu 2021. godine u Banja Luci, a službeno finaliziran “Završnom konferencijom” projekta u Sarajevu, krajem mjeseca oktobra/listopada 2021. godine.


Projekat: “Wacom”

Asocijacija za upravljanje rizicima učestvuje u provođenju projekta Water Contingency Management in the Sava River Basin)-WACOM“, 2020 – 2022 godina

Od jula/srpnja 2020. godine Asocijacija za upravljanje rizicima je članicom tima i projektnih partnera u realizaciji projekta Water Contingency Management in the Sava River Basin)-WACOM“.

U samom projektu su uključeni partneri iz četiri države jugoistočne Europe kroz koje protiče rijeka Sava (Republika Slovenija, Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Republika Srbija). Cilj je poboljšati odgovor ovih država na zagađanja i poplave u slivovima rijeke Save. Planirano je da se ovaj projekat provede u periodu od jula/srpnja 2020. godine do decembra/prosinca 2022. godine, što je u konačnici ispoštovano. Napominjemo da se ovaj projekat realizirao uspješno, usprkos činjenici da je pandemija prisutna sve vrijeme realizacije ovog projekta, od samog njegovog početka realizacije.


Asocijacija za upravljanje rizicima – Upravlja(j)mo rizicima pametno