Dobro došli drage čitatljice i čitatelji

Drage čitateljice i dragi čitateljii, dobro došli na stranicu časopisa “ZAŠTITA I SIGURNOST”.

Euroasian Scientific Journal Index (ESJI)

Imamo čast da vas upoznamo da je časopis “ZAŠTITA I SIGURNOST” podržan i objavljen u novoj bazi Euroasian Scientific Journal Index (ESJI).

ESJI objedinjuje u svojoj bazi podataka najznačajnije naučne časopise u Europi i Aziji, koji objavljuju najautoritativnija i najrelevantnija istraživanja.

ESJI obezbeđuje indeksiranje glavnih međunarodnih časopisa i zbornika. Autor može dobiti informacije o međunarodnom impakt faktoru časopisa, zbornicima (istraživačkim radovima) i informacijama o predstojećim događajima. Sve stranice časopisa imaju pokazivače na web stranice izdavača koje su integrirane u ESJI strim stranice.

Svrha je povećati vidljivost i jednostavnost korištenja naučnih i naučnih časopisa otvorenog pristupa. Ako je vaš časopis indeksiran i dobio je validiran pečat od ESJI-ja, možete zatražiti izračun faktora uticaja za vaš časopis.

ESJI je usluga koja omogućava pristup časopisima otvorenog pristupa kontrolisanog kvaliteta. ESJI ima za cilj da bude sveobuhvatan i da pokriva sve naučne i naučne časopise otvorenog pristupa koji koriste odgovarajući sistem kontrole kvaliteta, i neće biti ograničen na određene jezike ili predmetne oblasti. Cilj ESJI-ja je da poveća vidljivost i jednostavnost korišćenja naučnih i naučnih časopisa otvorenog pristupa, promovišući na taj način njihovu povećanu upotrebu i uticaj.

Više na: http://esjindex.org


CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH)

Također, imamo čast da vas upoznamo da je časopis “ZAŠTITA I SIGURNOST” podržan i objavljen na stranicama CEEOL-a.

CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH) je vodeći distributer akademskih e-časopisa i e-knjiga iz oblasti humanističkih i društvenih nauka iz i o Centralnoj i Istočnoj Evropi. U digitalnoj sferi koja se brzo mijenja, CEEOL je pouzdan izvor prilagođavanja stručnosti u koju vjeruju naučnici, izdavači i bibliotekari. Trenutno, preko 1000 izdavača povjerava CEEOL-u svoje visokokvalitetne časopise i e-knjige. CEEOL omogućava naučnicima, istraživačima i studentima pristup širokom spektru akademskog sadržaja u stalno rastućem, dinamičnom repozitoriju.

Trenutno CEEOL pokriva više od 2000 časopisa i 690 000 članaka, preko 4500 e-knjiga i 6000 sivih literaturnih dokumenata. CEEOL nudi različite usluge pretplaćenim institucijama i njihovim pokroviteljima kako bi pristup svom sadržaju bio što lakši. Nadalje, CEEOL omogućava izdavačima da dosegnu novu publiku i promovišu naučna dostignuća istočnoevropske naučne zajednice široj čitalačkoj publici.

Više o CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH) i ovoj temi pogledati na………..


Riječ urednika

Poštovane čitateljice i čitaoci,

Čast i zadovoljstvo mi je da u ulozi glavnog urednika predstavim prvo izdanje časopisa „Zaštita i sigurnost“ koji sadrži ukupno sedam (7) radova, a koji obrađuju teme iz područja društvenih i tehničkih nauka. 

Časopis „Zaštita i sigurnost“ je naučni časopis u izdanju Asocijacije za upravljanje rizicima AZUR, u Bosni i Hercegovini, koji je vođen idejom podsticanja i afirmacije naučnih istraživanja u tehničkim i društvenim naukama. Časopis pruža idealnu priliku autorima da artikuliraju i prezentiraju svoje naučne spoznaje s ciljem proširivanja postojećih znanja iz navedenih oblasti, te pruža priliku mladim autorima koji se nalaze na početku karijere i žele steći naučnu i istraživačku afirmaciju kako u okviru domaće, tako i u okviru međunarodne naučne javnosti. Kroz objavljivanje naučnih i stručnih radova u navedenom časopisu želimo da podstaknemo interdisciplinarno i multiperspektivno izučavanje kompleksnih tema, kao i savremeni metodološki i teorijski pristup.

Namjera je izdavača da ovaj časopis izlazi dva puta godišnje. Vjerujemo da će ovaj časopis, u kojem se na znanstveni i profesionalni način raspravlja o problemima iz oblasti društvenih i tehničkih nauka, pridonijeti čitateljima da se upoznaju s idejama i ciljevima iz navedenih oblasti. Ovu priliku ću iskoristiti da sve zainteresirane naučnike i stručnjake pozovem da svojim radovima sadržajno obogate buduća izdanja našeg časopisa.

Glavni urednik

Akad. Prof. dr. Nedžad Korajlić


2021. godina – Broj 1
2021. godina – Broj 2
2022. godina – Broj 1

Časopis „Zaštita i sigurnost“ je naučni časopis u izdanju Asocijacije za upravljanje rizicima AZUR u Bosni i Hercegovini, koji je vođen idejom podsticanja i afirmacije naučnih istraživanja u tehničkim, društvenim i prirodnim naukama. 

Vjerujemo da će ovaj časopis, u kojem se na znanstveni i profesionalni način raspravlja o problemima iz oblasti društvenih i tehničkih nauka, pridonijeti čitateljima da se upoznaju s idejama i ciljevima iz navedenih oblasti.

O časopisu i uredništvu

Ideja o pokretanju novog naučnog časopisa „Zaštita i sigurnost“ pojavila se kao rezultat iskazane potrebe da se poveća broj naučnih i stručnih publikacija sa polugodišnjim izlaženjem u kojima bi se objavljivali radovi iz različitih oblasti društvenih, tehničkih i prirodnih nauka.

Vođeni ovom vizijom, Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR u Bosni i Hercegovini, je Odlukom Skupštine Asocijacije, imenovala sljedeće članove uredništva, i to:
1. Akad. Prof. dr. Nedžad Korajlić – Glavni urednik;

2. Prof. dr. Želimir Kešetović (Srbija); 

3. Prof. dr. Milan Milošević (Srbija); 

4. Prof. dr. Marjan Gjurovski (Sjeverna Makedonija); 

5. Doc. dr. Miliša Todorović; 

6. Doc. dr. Ivan Toth (Hrvatska); 

7. Doc. dr. Ivan Nađ (Hrvatska) 

8. Prof. dr. Mladen Radivojević; 

9. Doc. dr. Tarik Humačkić; 

10. Doc. dr. Marjan Marjanović (Crna Gora);

11. Prof. dr. Mesud Ajanović;

12. Prof. dr. Hadžib Salkić;

13. Prof. dr. Nikola Dujovski (Sjeverna Makedonija);

14. Dr. sc. Edin Garaplija;

15. Mr. sc. Haris Delić.

Pozivamo sve autore iz naše zemlje, i šire da šalju svoje naučne i stručne članke, osvrte, prikaze, prijevode i dr. isključivo u elektronskoj formi ili poštom na adresu:

Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR

Tešanjska 24 A, 71000 Sarajevo,

Bosna i Hercegovina


n/r Akad. Prof. dr. Nedžad Korajlić, Glavni urednik
ili na e-mail: zispublikacija@gmail.com
, ili na zis@azur.ba.

Impresium

Izdavač:
Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR
, Tešanjska 24 A, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Glavni urednik: Akad. Prof. dr. Nedžad Korajlić

Tiraž: 200 primjeraka

Štampa: Štamparija Fojnica d.o.o.

Izlazi dva puta godišnje


Uputstvo za autore

Pozivamo autore da dostavljaju svoje radove i priloge koji sadržajem odgovaraju osnovnim tematskim opredjeljenjima časopisa „Zaštita i sigurnost“. U časopisu objavljujemo tekstove koji podliježu anonimnoj recenziji. U časopisu se objavljuju sljedeće kategorije tekstova:


1. Članci:

 • izvorni znanstveni članci;
 • pregledni znanstveni članci;
 • kratki znanstveni članci;
 • stručni članci.

2. Pogledi i mišljenja

3. Osvrti i prikazi:

 • izlaganja sa znanstvenih i stručnih skupova;
 • osvrti;
 • prikazi;
 • prilozi;
 • prijevodi.

Da bi bili objavljeni u časopisu, tekstovi trebaju biti oblikovani prema sljedećim uputama:

Oblikovanje teksta:

 • dokument pohraniti u programu MS Word (*.doc ili .docx format);
 • stranica standardne veličine (A 4);
 • single prored za cijeli rad;
 • font Times New Roman, 12 pt;
 • ne koristiti nikakve stilove;
 • ne uređivati zaglavlje (Header) niti podnožje (Footer) dokumenta;
 • obavezno brojčano označiti stranice.

Struktura rada:

 • ime i prezime autora/ice i profesija;
 • naziv institucije u kojoj radi; 
 • e-mail adresa autora/ice;
 • naslov rada na bosanskom/hrvatskom/srpskom i engleskom jeziku;
 • sažetak (do 250 riječi u trećem licu) i ključne riječi na bosanskom/hrvatskom/srpskom i engleskom jeziku;
 • spisak korištene literature.

Daljnja uputstva:

 • kada autori elaboriraju pojedine segmente nekog problema, tekstovi trebaju sadržavati koncizne podnaslove;
 • u slučajevima kada se koriste kratice i simboli, uz rad moraju obavezno biti priložena objašnjenja;
 • kada rad sadrži ilustracije, fotografije, grafikone, tabele i sl. iste moraju biti numerirane i sa navedenim izvorom iz kojeg su preuzete;
 • obim rada je ograničen do dvanaest (12) stranica teksta, uključujući sve dijelove rada;
 • ključne riječi trebaju sadržavati bitne pojmove koji se pojavljuju u tekstu, ali ne opće i preširoke pojmove;
 • na kraju rada se navodi numeriran spisak korištene literature poredane abecednim redom po prezimenu autora, u kojem se ne vrši selekcija izvora (na monografije, časopise, zbornike, arhivsku građu, web stranice i sl.). Ukoliko se navodi više radova jednog autora, radovi se navode kronološkim redom;
 • u radovima će se poštovati jezik autora (bosanski, hrvatski ili srpski);
 • dostavljeni tekstovi trebaju biti lektorisani.

Svaki autor treba dostaviti izjavu da je rad autorsko djelo i da nije prethodno objavljen, niti će biti ponuđen drugom časopisu na objavljivanje.


Bez navedenih elemenata nijedan rad neće biti objavljen.

Molimo autore/ice da se pridržavaju Harvardskog sistema navođenja i citiranja.

U Harvardskom sistemu citiranja bibliografske bilješke u zagradama unutar teksta se navode sljedećim redoslijedom: prezime autora, zatim godina objavljivanja navedenog teksta. Na primjer: (Selimić, 2018).


1. Knjige:

 • knjige sa jednim autorom: Imamović, M., 2008. Knjige i zbivanja. Sarajevo: Magistrat;
 • knjige sa dva autora: Korajlić, N., Selimić, M., 2015. Kriminalistička taktika. Visoka škola „CEPS – Centar za poslovne studije“ Kiseljak;
 • knjige sa tri autora: Modly, D., Selimić, M., Mršić, G., 2018. Metodika istraživanja silovanja. Visoka škola „CEPS – Centar za posloven studije“ Kiseljak;
 • knjige sa više od četiri autora. Talović, M. et al., 2011. Notacijska analiza u nogometu. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja.

2. Poglavlje u knjizi: Šunjić, M., 1996. Odnosi Bosne i Venecije u vrijeme vladavine Tvrtka I. U: Šunjić, M. Bosna i Venecija (odnosi u XIV i XV st.). Sarajevo: HKD Napredak. str. 53-79.

3. Elektronske knjige: Pušina, A., 2014. Stil u psihologiji: teorije i istraživanja. [e-knjiga] Sarajevo: Filozofski fakultet. Dostupno na: http://www.ff-eizdavastvo.ba

4. Naučni i stručni rad u zborniku ili zbirci radova: Dizdar, S., 2010. Slika stanja Bolonjskog procesa u Bosni i Hercegovini. U: Mitrović, P. ur. Zbornik radova sa međunarodnih okruglih stolova o implementaciji Bolonjskog procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mostar: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, str. 13-61.

5. Članak u časopisu: Grubiša, D., 2011. Politološke dvojbe u Europskoj uniji: potraga za određenjem. Politička misao, 48 (2), str. 61-90.

6. Web stranice: Šarčević, A., 2012. Socijalna moć uma. [online] Dostupno na: http://www.academia.edu

Radove slati na email adresu: zispublikacija@gmail.com ili na zis@azur.ba.
Glavni urednik: Akad. Prof. dr. Nedžad Korajlić
Tel: 00 387 66 032 319
http://www.azur.ba/

Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR, u Bosni i Hercegovini

Uredništvo časopisa „Zaštita i sigurnost“
Tešanjska 24A
, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Postupak recenziranja

Radovi se objavljuju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku (u latiničnom ili ćiriličnom pismu) ili engleskom jeziku.

Ukoliko rukopis zadovoljava kriterije časopisa, upućuje se na recenziju.

Svaki rukopis ocjenjuju najmanje dva nepristrana recenzenta, pri čemu identitet autora i recenzenta ostaje obostrano nepoznat. Nakon ocjene recenzenata i članova redakcije, rukopis se vraća autoru s obrazloženjem i zahtjevima za doradu i ispravak rada, ukoliko se to smatra potrebnim. Ispravljene rukopise autori trebaju vratiti redakciji u roku od 15 dana od prijema.

Pretpostavlja se da članci i ostali prilozi nisu i neće biti objavljeni u drugim publikacijama, osim uz posebno odobrenje redakcije kada se to jasno naznačuje u objavi.

Autori dopuštaju časopisu postavljanje njihovih radova na web stranicu časopisa.

Časopis zadržava i sva ostala prava, osim ukoliko nije drugačije dogovoreno s autorom.

Radovi se predaju redakciji časopisa elektronskom poštom na adresu: zispublikacija@gmail.com, ili na zis@azur.ba.

Dokument treba biti načinjen u programu Microsoft Word. U njemu ne smiju postojati nikakve indikacije ličnog identiteta autora ili institucije u kojoj bilo koji od autora radi, kako u samom radu, tako ni u karakteristikama (properties) elektronskog dokumenta.

Radovi koji se dostavljaju redakciji moraju biti lektorisani.

Hvala na saradnji i radujemo se Vašim prilozima!