Centar za edukaciju i treninge „AZUR“


Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR je 2019. godine izvršila akreditovanje edukacionog centra, pri nadležnom ministarstvu za obrazovanje, čime je dobila pravo da u sklopu obrazovanja odraslih, provodi obuke i edukacije. Nakon sticanja znanja prema akreditivanim programima, polaznici dobijaju uvjerenja koja imaju status javne isprave, koja se uvodi u registar, u nadležnom ministarstvu obrazovanja.

Ciljevi i aktivnosti Centra za edukaciju i treninge „AZUR“

Ciljevi i aktivnosti Centra za edukaciju i treninge „AZUR“ (u daljem tekstu : Centar) su sljedeći:
1) organizacija, planiranje i provođenje programa edukacije u oblasti zaštite i spašavanja, organizacija modula za pojedina osposobljavanja i usavršavanja;
2) organizacija, planiranje i provođenje uskih specijalističkih obuka, edukacija, prakse i seminara za stručnjake u svrhu njihovog profesionalnog usavršavanja i certifikacije;
3) stručno, edukacijsko usavršavanje i obuka polaznika u javnom i privatnom sektoru i njihova certifikacija;
4) saradnja i konsalting sa domaćim i međunarodnim stručnjacima, institucijama i organizacijama u oblasti zaštite i spašavanja i segmentu upravljanja rizicima;
5) priprema projektnih prijedloga u oblasti edukacije, kao i koordinacija i implementacija projektnih aktivnosti, u saradnji sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama;
6) naučna, stručna i projektna saradnja sa vladinim i nevladinim sektorom, kao i sa domaćim i međunarodnim organizacijama, institucijama i stručnjacima po pitanju specifičnih edukacija, obuka i kompetencija polaznika;
7) organizacija konferencija, okruglih stolova i panela u saradnji s ostalim institucijama i organizacijama vladinog i nevladinog sektora, u cilju promocije potrebe edukacije u oblasti zaštite i spašavanja.Vizija, misija i vrijednosti Centra za edukaciju i treninge „AZUR“

Naša vizija je da postanemo vodeći regionalni centar za pružanje edukacija i certifikacija, koje su potrebne pojedincu, u društvu znanja u 21. stoljeću.
Naša misija je pružanje neformalnih oblika obrazovanja različitim grupama polaznika u sistemu zaštite i spašavanja, koje će im pomoći da postanu kompetentni profesionalci u oblastima kojima se bave.
To ćemo ostvariti kroz:

  • opremanje polaznika vrhunskim kompetencijama i znanjima, u oblasti zaštite i spašavanja;
  • predstavljanje najboljih primjera iz prakse u oblasti zaštite i spašavanja.
Centar teži demonstrirati tražene i priznate vrijednosti kroz svoj rad sa polaznicima i svim zainteresovanima. Ove vrijednosti će pratiti i i razvoj naših budućih programa i strateških planova za sve naše programe. Te vrijednosti su :

  • znanje i kompetencije;
  • individualizirani pristup;
  • izvrsnost;
  • integritet;
  • prihvatanje i otvorenost prema različitostima;
  • kreativnost;
  • saradnja;
  • legalnost.


Potrebe društva za obrazovanjem

Centar za edukaciju i treninge „AZUR“ osmišljen je na osnovu analize tržišnih, zakonskih i stručnih potreba vladinih i nevladinih, privatnih i javnih institucija, za edukacijom i certifikacijom u oblasti zaštite i spašavanja, te njihovih stručnih i praktičnih osposobljenosti, koji su kao ishodi edukacije sadržani u nadležnosti i opisu djelatnosti Centra.

Koncept primarne djelatnosti Centra zasnovan je na pretpostavkama koje se mogu evaluirati na više nivoa i sa različitih stručnih i zakonskih aspekata. Te pretpostavke nastale su kao rezultat dugogodišnjeg rada i iskustva članova i osnivača Centra, kao i na osnovu njihove saradnje s institucijama Bosne i Hercegovine (Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine) i strukturama civilne zaštite na nivou entiteta i kantona, registrovanim nevladinim organizacijama kao i centrima za edukaciju, odnosno certifikacijskim kućama.
Na osnovu analiza potrebe i potražnje za različitim formama edukacije stručnjaka u oblasti zaštite i spašavanja, a kojima je, prema europskim direktivama u ovoj oblasti i nacionalnim zakonskim odredbama, dodatno potrebna certifikacija, aktivnosti i djelatnosti osmišljene su na osnovu sljedećih stavova i polazišta:

1.) Postoji permanentna potreba za edukacijom i certifikacijom u sistemu zaštite i spašavanja, u cilju poboljšanja kompetencija, znanja i vještina sudionika sistema zaštite i spašavanja BiH, za hitne intervencije u slučaju prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem, poštujući najbolje regionalne i europske prakse. Edukacijom će se razviti ljudski kapaciteti sistema zaštite i spašavanja BiH, te će se na taj način unaprijediti sistem zaštite i spašavanja u BiH što je naposljetku omogućilo pristupanje naše države Mehanizmu civilne zaštite EU.

2) Neophodna je dodatna edukacija stručnjaka u praksi kojima su potrebna aktualna i specifična znanja, vještine i kompetencije za radna mjesta koja već obnašaju, a koje bi im omogućile veću uspješnost u radu i veću radnu učinkovitost. Sudionici u sistemu zaštite i spašavanja BiH nisu u mogućnosti da dobiju određene stručne edukacije i usavršavanja potrebna za njihovo napredovanje u radu, u cjelokupnom sistemu zaštite i spašavanja u BiH.

3) Usvajanje specifičnih kompetencija vezanih za pojedina radna mjesta u okviru različitih institucija i organizacija kategorija su koja podrazumijeva učenje, usavršavanje i obuku. Ovakve ishode podučavanja i obuke ne mogu u potpunosti ostvariti klasični nastavni programi kao ni postojeći seminari pojedinih institucija i organizacija u javnom i privatnom, tj. u vladinom i nevladinom sektoru.

4) Komercijalne pretpostavke za osnivanje Centra odnose se na jačanje domaćih snaga u oblasti zaštite i spašavanja, što podrazumijeva njihovo osposobljavanje u znanju, nivou spremnosti i jačanju kapaciteta, a na osnovu stručnih edukacija. Članovi nastavnog kadra Centra su dugi niz godina ostvarivali partnerstvo i saradnju sa javnim institucijama, kroz rad kao i na unapređenju svijesti građana o prevenciji i upravljanju rizicima u sistemu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i prezentiranje važnosti tih aktivnosti, kroz organiziranje okruglih stolova, seminara i konferencija, te kroz praćenje svjetskih i europskih dostignuća i trendova u toj oblasti, kao i podršku i pomoć organima, ustanovama i organizacijama koji se bave poslovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, kroz izradu neophodne dokumentacije i provođenje treninga i vježbi.

5) Kroz aktivnosti Centra proširile bi se i ingerencije samog edukacijskog centra na pozitivan i ekonomski prihvatljiv način, a ostvarila bi se i bolja saradnja i veća učinkovitost u sistemu zaštite i spašavanja.


U jeku pandemije virusa SARS-CoV-19, djelovanje Asocijacije za upravljanje rizicima (AZUR) prilagođeno je bilo ovoj tematici, te novonastalim uslovima poslovanja i života. S tim u vezi, organizirali smo trening za uposlenike INZA GROUP-a u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i EU standardima.

Također Asocijacija za upravljanje rizicima je u toku 2021. godine kao nosilac organizacije radionica i treninga u projektu “EU za bolju civilnu zaštitu” uspješno organizirala radionice i treninge, koji su jeku pandemije protekli bez ijednog klastera, te bez povreda učesnika i promatrača. Ovo predstavlja značajan faktor, kada već polako se prikavamo ili smo se već navikli na rad i život u epidemijskim vremenima. Više na https://eu4bettercivilprotection.ba.

Predavači su bili renomirani stručnjaci iz oblasti upravljanja epidemiološkim i pandemijskim rizicima. O preventivnom aspektu pandemije govorila je mikrobiologinja doc.dr. Adna Bešić koja je i članica Naučnog odbora Asocijacije za upravljanje rizicima.

“Informacije koje su dostupne javnosti neophodno je filtrirati, onemogućiti stvaranje panike. Suočavanje sa epidemijom znači i pravovremeno reagovanje u pogledu štete i poslijedica koje će se manifestovati na turizam, ekonomiju ali i zdravstvene institucije, čiji uposlenici su na izmaku snaga. Država Bosna i Hercegovina poduzela je mjere koje je naredila SZO/WHO i izabrali smo jedan od dva ponuđena modela djelovanja u vrijeme pandemije”, konstatovala je dr. Bešić. Ukazala je i na važnost upotrebe dezinfekcionih sredstava.

“Izbor dezinfekcionih sredstava koja su u prodaji se mora kontrolisati. Postoje jasni propisi koja sredstva i u kojem omjeru se mogu koristiti kao dezinficijens, ne može se od nasumičnih materijala proizvoditi sredstva, u kojekakvim uvjetima te koja u konačnici mogu načiniti više štete nego koristi”, poručila je članica Naučnog odbora Asocijacije za upravljanje rizicima, apelujući da zdravlje građana mora biti prioritet.

Broj zaraženih osoba na globalnom nivou raste iz sata u sat, nameće se pitanje da li smo zakasnili i zakazali, u praksi i primjeni? O statističkim podatcima i preventivnim mjerama govorila je i prof.dr. Zarema Obradović.

“Pojava zabluda očigledan je primjer. Niko ne zna i ne može tvrditi da li će virus korona nastaviti egzistirati i nakon stadija pandemije, ne znamo da li će za nekoliko godina mutirati, i ne možemo sa sigurnošću tvrditi na koji način se raširio virus. Ono što u ovom momentu moramo i možemo jeste reagovati na pravi način, imati plan djelovanja po svakom mogućem scenariju”, poručila je epidemiologinja prof.dr. Zarema Obradović i apelovala je na najrizičniju skupinu, sugrađane treće životne dobi, da se striktno drže propisanih mjera.

O praktičnim primjenama mjera zaštite i upravljanju u kriznim situacijama govorio je i mr. Haris Delić član Naučnog odbora Asocijacije za upravljanje rizicima.

“Preporuke važe za sve nas, nema pravila iako se izdvajaju dvije rizične kategorije u našem društvu. Ipak, to nije i ne može biti izgovor da svi ne preuzmemo dio svoje odgovornosti u novonastaloj situaciji. Važno je preventivno djelovati, spasiti svaki život, zdravlje svakog građanina, ali i zaštiti one koji su spremni u svakom trenutku budu na usluzi građanstvu.”

Da se na vrijeme počelo reagovati pokazuje i primjer Asocijacije za upravljanje rizicima koja je od polovine prošle godine počela sa partnerskim organizacijama primjenu integrisanog modela zaštite kao i izrade planova zaštite i procjena šteta, a kojim su obuhvaćeni i epidemiološko-pandemijski rizici i to u okviru projekta “EU 4 Better Civil Protection” (Europska unija za bolju Civilnu zaštitu) koji je urađen u skladu sa UN/WHO standardima. O samoj primjeni i provedbi govorio je dr. sc. Edin Garaplija član Naučnog odbora Asocijacije za upravljanje rizicima.

“Smjernice po europskim standardima implementirali smo u projektima koje smo ranije radili, možemo reći da smo bili spremni pravovremeno
djelovati i prenijeti naša iskustva u praksu. Mjere prevencije i zaštite primjenili smo u radnoj sredini ali i na terenu. Treningom smo pokušali približiti u praksi smijernice postupanja u kriznim situacijama, ulogu kriznog štaba, način kriznog djelovanja, osiguravanje logistike ali i govoriti o važnosti zaštite radnika”, zaključio je dr. sc. Garaplija.