Centar za edukaciju i treninge „AZUR“


Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR je 2019 godine izvršila akreditovanje edukacionog centra pri nadležnom ministarstvu za obrazovanje, čime dobila pravo da u sklopu obrazovanja odraslih provodi obuke i edukacije.

Ciljevi i aktivnosti Centra za edukaciju i treninge „AZUR“

Ciljevi i aktivnosti Centra za edukaciju i treninge „AZUR“ (u daljem tekstu : Centar) su sljedeće:
1) organizacija, planiranje i provođenje programa edukacije u oblasti zaštite i spašavanja, organizacija modula za pojedina osposobljavanja i usavršavanja;
2) organizacija, planiranje i provođenje uskih specijalističkih obuka, edukacija, prakse i seminara za stručnjake u svrhu njihovog profesionalnog usavršavanja i certifikacije;
3) stručno, edukacijsko usavršavanje i obuka polaznika u javnom i privatnom sektoru i njihova certifikacija;
4) saradnja i konsalting sa domaćim i međunarodnim stručnjacima, institucijama i organizacijama u oblasti zaštite i spašavanja;
5) priprema projektnih prijedloga u oblasti edukacije, kao i koordinacija i implementacija projektnih aktivnosti, u saradnji sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama;
6) naučna, stručna i projektna saradnja sa vladinim i nevladinim sektorom, kao i sa domaćim i međunarodnim organizacijama, institucijama i stručnjacima po pitanju specifičnih edukacija, obuka i kompetencija polaznika;
7) organizacija konferencija, okruglih stolova i panela u saradnji s ostalim institucijama i organizacijama vladinog i nevladinog sektora u cilju promocije potrebe edukacije u oblasti zaštite i spašavanja.Vizija, misija i vrijednosti Centra za edukaciju i treninge „AZUR“

Naša vizija je da postanemo vodeći regionalni centar za pružanje edukacija i certifikacija, koje su potrebne pojedincu u društvu znanja u 21. stoljeću.
Naša misija je pružanje neformalnih oblika obrazovanja različitim grupama polaznika u sistemu zaštite i spašavanja, koje će im pomoći da postanu kompetentni profesionalci u oblastima kojima se bave.
To ćemo ostvariti kroz:

  • opremanje polaznika vrhunskim kompetencijama i znanjima u oblasti zaštite i spašavanja;
  • predstavljanje najboljih primjera iz prakse u oblasti zaštite i spašavanja.
Centar teži demonstrirati sljedeće vrijednosti kroz svoj rad sa polaznicima i svim zainteresovanima. Ove vrijednosti će pratiti i i razvoj naših budućih programa i strateških planova za sve naše programe. Te vrijednosti su :

  • znanje i kompetencije;
  • individualizirani pristup;
  • izvrsnost;
  • integritet;
  • prihvatanje i otvorenost prema različitostima;
  • kreativnost;
  • saradnja;
  • legalnost.


Potrebe društva za obrazovanjem

Centar za edukaciju i treninge „AZUR“ osmišljen je na osnovu analize tržišnih, zakonskih i stručnih potreba vladinih i nevladinih, privatnih i javnih institucija, za edukacijom i certifikacijom u oblasti zaštite i spašavanja, te njihovih stručnih i praktičnih osposobljenosti što su kao ishodi edukacije u nadležnosti i opisu djelatnosti Centra.

Koncept primarne djelatnosti Centra zasnovan je na pretpostavkama koje se mogu evaluirati na više nivoa i sa različitih stručnih i zakonskih aspekata. Te pretpostavke nastale su kao rezultat dugogodišnjeg rada i iskustva članova osnivača Centra i na osnovu njihove saradnje s institucijama Bosne i Hercegovine (Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine) i strukturama civilne zaštite na nivou entiteta i kantona, registrovanim nevladinim organizacijama kao i centrima za edukaciju, odnosno certifikacijskim kućama.
Na osnovu analiza potrebe i potražnje za različitim formama edukacije stručnjaka u oblasti zaštite i spašavanja, a kojima je, prema Europskim direktivama u ovoj oblasti i nacionalnim zakonskim odredbama, dodatno potrebna certifikacija, aktivnosti i djelatnosti osmišljene su na osnovu sljedećih stavova i polazišta:

1.) Postoji permanentna potreba za edukacijom i certifikacijom u sistemu zaštite i spašavanja, u ciilju poboljšanja kompetencija, znanja i vještina sudionika sistema zaštite i spašavanja BiH za hitne intervencije u slučaju prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem, poštujući najbolje regionalne i europske prakse. Edukacijom će se razviti ljudski kapaciteti sistema zaštite i spašavanja BiH, te na taj način unaprijediti sistem zaštite i spašavanja u BiH što će , naposljetku, omogućiti brže pristupanje države Mehanizmu civilne zaštite EU.

2) Neophodna je dodatna edukacija stručnjaka u praksi kojima su potrebna specifična znanja, vještine i kompetencije za radna mjesta koja već obnašaju, a koje bi im omogućile veću uspješnost u radu i veću radnu učinkovitost. Sudionici u sistemu zaštite i spašavanja BiH nisu u mogućnosti da dobiju određene stručne edukacije i usavršavanja potrebna za njihovo napredovanje u radu u cjelokupnom sistemu zaštite i spašavanja u BiH.

3) Usvajanje specifičnih kompetencija vezanih za pojedina radna mjesta u okviru različitih institucija i organizacija kategorija su koja podrazumijeva učenje, usavršavanje i obuku. Ovakve ishode podučavanja i obuke ne mogu u potpunosti ostvariti klasični nastavni programi kao ni postojeći seminari pojedinih institucija i organizacija u javnom i privatnom, tj. u vladinom i nevladinom sektoru.

4) Komercijalne pretpostavke za osnivanje Centra odnose se na jačanje domaćih snaga u oblasti zaštite i spašavanja, što podrazumijeva njihovo osposobljavanje u znanju, nivou spremnosti i jačanju kapaciteta, a na osnovu stručnih edukacija. Članovi nastavnog kadra Centra su dugi niz godina ostvarivali partnerstvo i saradnju sa javnim institucijama, kroz rad na unapređenju svijesti građana o prevenciji i upravljanju rizicima u sistemu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i prezentiranje važnosti tih aktivnosti, kroz organiziranje okruglih stolova, seminara i konferencija ,te kroz praćenje svjetskih i europskih dostignuća i trendova u toj oblasti, kao i podršku i pomoć organima, ustanovama i organizacijama koji se bave poslovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, kroz izradu neophodne dokumentacije i provođenje treninga i vježbi.

5) Kroz aktivnosti Centra proširile bi se i ingerencije samog edukacijskog centra na pozitivan i ekonomski prihvatljiv način, a ostvarila bi se i bolja saradnja i veća učinkovitost u sistemu zaštite i spašavanja


U jeku pandemije virusa SARS-CoV-19, djelovanje Asocijacije za upravljanje rizicima (AZUR) prilagođeno je ovoj tematici, te novonastalim uslovima poslovanja i života. S tim u vezi, organizirali smo trening za uposlenike INZA GROUP-a u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i EU standardima.

Također Asocijacija za upravljanje rizicima je u toku 2021. godine kao nosilac organizacije radionica i treninga u projektu “EU za bolju civilnu zaštitu” uspješno organizirala radionice i treninge, koji su jeku pandemije protekli bez ijednog klastera, te bez povreda učesnika i promatrača. Ovo predstavlja značajan faktor, kada već polako se prikavamo ili smo se već navikli na rad i život u epidemijskim vremenima. Više na https://eu4bettercivilprotection.ba.

Predavači su bili renomirani stručnjaci iz oblasti upravljanja epidemiološkim i pandemijskim rizicima. O preventivnom aspektu pandemije govorila je mikrobiologinja doc.dr. Adna Bešić koja je i predsjednica Naučnog odbora Asocijacije za upravljanje rizicima.

“Informacije koje su dostupne javnosti neophodno je filtrirati, onemogućiti stvaranje panike. Suočavanje sa epidemijom znači i pravovremeno reagovanje u pogledu štete i poslijedica koje će se manifestovati na turizam, ekonomiju ali i zdravstvene institucije, čiji uposlenici su na izmaku snaga. Država Bosna i Hercegovina poduzela je mjere koje je naredila SZO/WHO i izabrali smo jedan od dva ponuđena modela djelovanja u vrijeme pandemije”, konstatovala je dr. Bešić. Ukazala je i na važnost upotrebe dezinfekcionih sredstava.

“Izbor dezinfekcionih sredstava koja su u prodaji se mora kontrolisati. Postoje jasni propisi koja sredstva i u kojem omjeru se mogu koristiti kao dezinficijens, ne može se od nasumičnih materijala proizvoditi sredstva, u kojekakvim uvjetima te koja u konačnici mogu načiniti više štete nego koristi”, poručila je predsjednica Nadzornog odbora AZUR-a, apelujući da zdravlje građana mora biti prioritet.

Broj zaraženih osoba na globalnom nivou raste iz sata u sat, nameće se pitanje da li smo zakasnili i zakazali, u praksi i primjeni? O statističkim podatcima i preventivnim mjerama govorila je i prof.dr. Zarema Obradović.

“Pojava zabluda očigledan je primjer. Niko ne zna i ne može tvrditi da li će virus korona nastaviti egzistirati i nakon stadija pandemije, ne znamo da li će za nekoliko godina mutirati, i ne možemo sa sigurnošću tvrditi na koji način se raširio virus. Ono što u ovom momentu moramo i možemo jeste reagovati na pravi način, imati plan djelovanja po svakom mogućem scenariju”, poručila je epidemiologinja prof.dr. Zarema Obradović i apelovala je na najrizičniju skupinu, sugrađane treće životne dobi, da se striktno drže propisanih mjera.

O praktičnim primjenama mjera zaštite i upravljanju u kriznim situacijama govorio je i mr. Haris Delić predsjednik Asocijacije za upravljanje rizicima.

“Preporuke važe za sve nas, nema pravila iako se izdvajaju dvije rizične kategorije u našem društvu. Ipak, to nije i ne može biti izgovor da svi ne preuzmemo dio svoje odgovornosti u novonastaloj situaciji. Važno je preventivno djelovati, spasiti svaki život, zdravlje svakog građanina, ali i zaštiti one koji su spremni u svakom trenutku budu na usluzi građanstvu.”

Da se na vrijeme počelo reagovati pokazuje i primjer Asocijacije za upravljanje rizicima koja je od polovine prošle godine počela sa partnerskim organizacijama primjenu integrisanog modela zaštite kao i izrade planova zaštite i procjena šteta, a kojim su obuhvaćeni i epidemiološko-pandemijski rizici i to u okviru projekta “EU 4 Better Civil Protection” (Europska unija za bolju Civilnu zaštitu) koji je urađen u skladu sa UN/WHO standardima. O samoj primjeni i provedbi govorio je dr. sc. Edin Garaplija član Naučnog odbora Asocijacije za upravljanje rizicima.

“Smjernice po europskim standardima implementirali smo u projektima koje smo ranije radili, možemo reći da smo bili spremni pravovremeno
djelovati i prenijeti naša iskustva u praksu. Mjere prevencije i zaštite primjenili smo u radnoj sredini ali i na terenu. Treningom smo pokušali približiti u praksi smijernice postupanja u kriznim situacijama, ulogu kriznog štaba, način kriznog djelovanja, osiguravanje logistike ali i govoriti o važnosti zaštite radnika”, zaključio je dr. sc. Garaplija.