Naučni odbor Asocijacije


Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR, je nakon iskazanih potreba u 2019. godini izvršila restruktuiranje svog ustrojstva, te je pristupila formiranju i utemeljenju Naučnog odbora Asocijacije, kao nadogradnje stručnog pristupa Asocijacije.


Naučni odbor ima savjetodavnu, naučno-stručnu i razvojnu ulogu i broji najmanje 5 (pet) članova, iz članstva Asocijacije, uključujući i Predsjednika Naučnog odbora, svi sa pravom glasa. Članom Naučnog odbora mogu postati lica koja imaju najmanje stepen zvanja i titule doktor nauka, ili doktoranta.
 


Naučni odbor Asocijacije ima slijedeće obaveze:

 • daje prijedloge, priprema i razrađuje projekte iz oblasti registracije Asocijacije;
 • utvrđuje naučne i stručne programe naučnoistraživačkog rada i učestvuje u realizaciji tih programa u saradnji sa članovima Asocijacije i drugim zainteresovanim naučnim i drugim institucijama, u skladu sa interesima Asocijacije;
 • provodi istraživanja iz oblasti sigurnosti, zaštite, te spašavanja ljudi i materijalnih dobara od različitih oblika ugrožavanja;
 • po potrebi i na zahtjev Predsjednika Skupštine i Predsjednika Asocijacije, prati dinamiku i izvještava organe Asocijacije o statusu realizacije projekata, istraživanja i drugih zadataka, koje vodi ili provodi Asocijacija;
 • priprema nacrt Poslovnika o radu Naučnog odbora, njegove izmjene i dopune i druge akte, koji se odnose na rad Naučnog odbora, a koji donosi Skupština;
 • provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština, a koji su dati u nadležnost i obavezu Naučnog odbora;
 • po potrebi daje prijedloge organima Asocijacije za prijem i razrješenje postojećih članova, za organizovanje komisija, odbora i stručnih timova radi realizacije projektnih zadataka i istraživanja u kojima učestvuje Asocijacija;
 • priprema i utvrđuje plan rada za svaku kalendarsku godinu, odnosno period između dvije sjednice Skupštine i podnosi ga Skupštini na razmatranje i usvajanje;
 • podnosi godišnji i periodični izvještaj o svom radu Skupštini na razmatranje i usvajanje;
 • priprema analize, informacije i druge materijale za Skupštinu;
 • obavlja i drage poslove u skladu sa Zakonom i ovim statutom ili ukoliko mu to odredi Skupština Asocijacije.